Latest news

Image

ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ ԵՆ 26.01.2023Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 26.01.2023Թ․ (2-րդ մուտք)

Read More
Image

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 26.01.2023Թ․

Read More
Image

THE 2023 SPRING STREAM ADMISSION EXAM THESAURUS AND QUESTIONNAIRES ARE PUBLISHED

Read More
Image

THE CHAMBER OF ADVOCATES AND THE ACADEMY OF ADVOCATES EXPRESS GRATITUDE TO THOSE WHO DONATED PRESENTS TO THE CHILDREN OF ORPHANAGE

Read More
Image

THE CHAMBER OF ADVOCATES AND THE ACADEMY OF ADVOCATES SUPPORT THE COLLEAGUES OF ARTSAKH

Read More